Общи условия за продажба на стоки на електронен магазин ГЍ

Последна актуализация 8 септември 2022. Изцяло замества всички предходни версии.

Моля, прочетете този раздел внимателно.

"Говори интерет" ООД, БУЛСТАТ: 205602016 е българско дружество с ограничена отговорност със седалище в град София, България (наричано накратко "ГЍ" или "Продавача").

Адрес на управление и кореспонденция: гр. София 1124, ул. "Николай Ракитин" № 17, ет. 1, електронен адрес: info@govori-internet.com

 • Корпоративен уебсайт: https://govori-internet.com/
 • Телефонен номер: +359 87 799 3315,
 • Поддръжка: shop@govori-internet.com
 • Лични данни: gdpr@govori-internet.com
 • Жалби и сигнали (качество на обслужването): shop@govori-internet.com

Право на отказ: освен ако купувате нашите стоки с цел препродажба или сте юридическо лице, при сключването на договор за покупко-продажба през електронния магазин https://shop.govori-internet.com , имате право да се откажете от договора без да посочвате причина и без да дължите обезщетение или каквито и да било разходи (освен посочените в следващото изречение) в срок до 14 календарни дни от датата, на която сте приел стоката от Продавача.

 

1. Дефиниции

"Потребител" означава клиент – физическо лице, което поръчва или използва стоки от електронния магазин изключително за свои лични цели, които не са свързани с упражняването на неговия занаят или професия

"Клиент" е всеки клиент на електронния магазин.

"Рекламация" означава предявяване от потребител на претенция за несъответствие на стоката и отправяне на искане за привеждането и в съответствие с нейната обичайна употреба или с описанието й в сайта на електронния магазин чрез промяна или замяна; или за връщане на платената сума.

 

2. Стоки. Съответствие

  • Стоките – предмет на договорите за покупко-продажба, сключени при действието на тези Общи условия, са включени в асортимента на електронния магазин, който подлежи на промяна по всяко време без предизвестие и отговарят на описанието, вида, количеството и качеството, посочени в потвърждението за получена поръчка съгласно т.4 по-долу. Качествата на стоките като функционалност, съвместимост и оперативна съвместимост – за стоки с цифров елемент, вида и характера на приложените указания и техния формат (QR код, книжка, друго) са посочени на сайта на електронния магазин.
  • Ако наличността на определени стоки е ограничена като количество или предлагане във времето, това изрично е посочено до описанието на всяка подобна стока в електронния магазин.
  • В случай, че потребителят желае да ползва стоките за конкретна цел, различна или допълнителна спрямо тяхната обичайна употреба, той следва да уведоми за това Продавача в полето "Коментар" към своята поръчка. Продавачът има право да откаже изпълнението на поръчката в случай, че по негова добросъвестна преценка заявената от потребителя конкретна цел не може да бъде обслужена от стоките.

    

   3. Поръчка. Предложение за покупка на обявени стоки за продажба в електронния магазин

   1. Продавачът полага най-добри усилия да представи на уебсайта си пълни и точни описания на предлаганите стоки и техните характеристики, заедно с техни изображения и актуални идентични цени, указани в български лева и без данък добавена стойност.
   2. При всички усилия стоките, изложени в електронния магазин, да отговарят на актуалните складови наличности и цени, потребителят е информиран, че е възможно да се допуснат някои грешки или несъответствия, за които ще бъде уведомен най-късно при получаване на известието за изпращане на стоките. При всички случаи, включително при констатирано несъответствие, потребителят разполага с правото си на отказ от договора в 14-дневен срок от датата на получаването им.
   3. Поръчка се подава от клиента по електронен път през секцията на електронния магазин, отбелязана с икона на количка.
   4. Условие за валидно подаване на поръчка от клиент е попълването на електронния формуляр за поръчка, приемането на тези Общи условия и запознаване с политиката за защита на личните данни.
   5. Поръчката от клиент представлява оферта за закупуване на стоки от асортимента на електронния магазин.

    

   4. Потвърждение на получената поръчка. Сключване на договора за покупко-продажба

   Потвърждението за получена поръчка, отправено от Продавача, не представлява приемане на офертата на клиента и не води до сключване на договор за покупко-продажба при действието на тези общи условия, а регистрира нейното получаване.

   Сключването на договора за покупко-продажба между Продавача и клиента настъпва с предаването на стоката за изпращане към клиента на куриер.

    

   5. Плащане

   1. Цената на дребно на всеки артикул, предлаган на електронния магазин е посочена като крайна с включеното дължимо ДДС непосредствено до бутона "плати/поръчай" в модула на количката за пазаруване на електронния магазин. Продавачът приема плащания през електронния си магазин с всички платежни инструменти, издадени от лицензирани дружества, активни на територията на ЕС. При натискане на бутон "плащане" сумата на поръчката ведно с разходите за доставка се блокира по картата на потребителя и се усвоява при изпращане на известието за изпращане на стоките по т.6 по-долу.
   2. Общата цена, дължима за направената поръчка ведно с дължимите данъци и разходите за доставка на стоката по избрания от потребителя начин, се калкулира и включва в екрана на модула "Количка", който се визуализира непосредствено преди екрана "премини към плащане". Общата цена се посочва и в потвърждението за получена поръчка по т.4, изпратено на eMail адреса на клиента.

   6. Грешка в обявената цена на дребно

   В случай, че, въпреки най-добрите усилия на Продавача, има грешно изписаната цена на дребно до описанието на стока в електронния магазин, Продавачът предприема необходимите стъпки да информира за грешката клиента незабавно, но не по-късно от изпращане на известието за изпращане на стоките към клиента.

    

   7. Известие за изпращане на стоките

   Своевременно, но не по-късно от 7 работни дни след получаване на поръчка и успешно блокиране на сумата по картата на клиента, Продавачът изпраща известие за изпращане на стоките или известие за невъзможност да набави търсените стоки от поръчката на електронния адрес на потребителя.

    

   8. Предаване на стоката на куриер

   С предаването на стоката на куриер, рискът от нейното унищожаване или повреждане преминава върху клиента, различен от потребител.

    

   9. Доставка. Задължение за преглед

   1. Цените на доставките за България и извън България са фиксирани и се посочват както в електронния магазин – раздел "Информация", така и като отделен компонент на сумата за плащане при натискане на бутон "към плащане". Цените на доставките подлежат на промяна занапред без предупреждение.
   2. С цел да се открие незабавно настъпила щета, липси или загуби в резултат на транспортирането на стоките, всяка пратка се експедира с опция „Отвори и провери“. Ако клиентът не се възползва от опцията, счита се, че е приел стоката без забележки при транспорта.
   3. При установяване на щета или липса в резултат от транспортирането на стоките, клиентът описва щетата в товарителницата и попълва и подписва двустранния констативен протокол заедно с куриера.
   4. Копие от протокола и товарителницата, заедно с рекламацията се изпращат на мейл адреса shop@govori-internet.com на Продавача в срок до 24 часа от установяването на несъответствието.
   5. В срок от 3 (три) дни след получаване на рекламацията за несъответствие или нарушен търговски вид Продавачът информира клиента за коригиращите действия, които ще бъдат предприети.

   10.    Упражняване на правото на отказ от потребител

   1. Всеки потребител има правото да упражни правото си на отказ от сключения дистанционно договор по правилата на тези Общи условия, в срок до 14 дни от получаване на стоката, по отношение на която потребителят иска да се откаже от договора.
   2. Правото на отказ се упражнява с изпращане на електронния адрес, посочен в клиентския център на електронния магазин shop@govori-internet.com на формуляр за отказ – приложен тук.
   3. Стоката или стоките, по отношение на които е упражнено правото на отказ, се връщат на Продавача в срок до 14 дни от получаването на формуляра от същия, за сметка на потребителя. Повредени стоки или стоки, които са използвани по начин, който надхвърля тяхното еднократно изпробване от потребителя с цел да се прецени дали да бъдат върнати или не, не подлежат на обратно приемане от Продавача.
   4. Продавачът може да задържи плащането на сумите на потребителя докато не получи стоките или докато потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

    

   11. Законова гаранция. Условия за възникване на правото на рекламация съобразно законовата гаранция на стоките

   1. Моментът на доставяне на стоката е моментът, в който същата бъде приета за клиента от лице от неговото домакинство или лице, намиращо се в адреса за доставка на клиента.
   2. При спазване на ограниченията по отношения на някои стоки, описани по – долу в тази секция, законовата гаранция за съответствие на закупената електронния магазин стока от потребители покрива период от 2 години за всяко несъответствие на стоката, което е било налице към момента на нейното доставяне, освен за краткотрайни стоки и/или консумативи, чийто живот поради тяхното естество е по-кратък от 2 години.
   3. За избягване на съмнение, без изброяването да е изчерпателно, гаранцията не покрива несъответствия в стоките, които са резултат от въздействието на влага, наводнение, пожар, природни бедствия, претоварване на електрическата мрежа, токови удари, други застрахователни събития, както и счупване, надраскване, зацапване, скъсване, изгаряне и други умишлени или възникнали по непредпазливост действия; злоупотреба, неправилна употреба, необичайна употреба или употреба в нарушение на който и да е приложим стандарт, кодекс или указания за употреба, в това число, без ограничение, тези, които се съдържат в последните стандарти за безопасност, промишлени и/или електрически стандарти за съответния регион.
   4. При клиенти, различни от потребители, Продавачът отговаря за недостатъци на стоката, които не биха могли да бъдат забелязани при обикновен оглед, но за период до 6 месеца, считано от датата на доставката.
   5. Законовата гаранция е валидна и в сила за стоки употребявани в рамките на обичайното и указаното в съпътстващата ги документация.
   6. Без това да отменя или заменя някое от другите условия по този раздел, гаранцията на стоката не се прилага, ако е налице някое от следните обстоятелства:
    1. Стоката е използвана не по предназначение или дефектът ѝ очевидно е причинен в процеса на нейната употреба; и/или
    2. Получателят на стоката не се е възползвал от опцията "преглед" и не е възразил за наличието на дефекти в стоката към момента на нейната доставка.

    

   12. Отговорност на Продавача при несъответствие - потребители

   1. При установено несъответствие на стоката, което се покрива от законовата и/или търговската й гаранция (когато е приложимо), потребителят има право:
    1. да предяви рекламация; или
    2. да получи пропорционално намаляване на цената;
    3. когато несъответствието е значително и при два неуспешни опита на Продавача да ремонтира или замени дефектната стока – да развали договора (включително частично – само по отношение на определени стоки, за които основанията за това са налице).
   2. Несъответствието следва да бъде отстранено в срок до 30 дни от приемането на рекламацията на потребителя, като при стоките с цифров елемент този срок е до 45 дни.
   3. При разваляне на договора прилагат се съответно правилата за връщане на стоките от потребителя по т.11.

    

   13. Отговорност на Продавача при несъответствие – други клиенти

   1. Продавачът се освобождава от отговорност за недостатъци, ако не се спазени изискванията на т.9.2.
   2. При съществени скрити недостатъци, проявили се в рамките на 6 месеца от доставката, клиентът разполага с възможностите по т.14 по-горе.

    

   14.    Предявяване на рекламации

   1. Рекламация може да се предяви от Потребителя по отношение на стоката в срок до 2 години от нейната доставка, при съответно наличие на условията по т.11.
   2. За клиенти, различни от потребители, срокът за рекламация е 6 месец за дефекти, които не биха могли да бъдат установени при прегледа в момента на доставката.
   3. Рекламациите се подават до клиентския център на Продавача на адрес shop@govori-internet.com.
   4. За установяване на дефекта, чрез техническа проверка, може да се изиска продуктът да бъде изпратен до офиса на Продавача на разноски на клиента.
   5. При потвърдени дефекти Продавачът отстранява за своя сметка дефекта в срок до 30 дни от получаването на дефектната стока или заменя дефектната стока. При невъзможност да се отстрани дефекта или да се подмени, Продавачът възстановява сумата, заплатена от купувача за дефектиралата стока.
   6. При основателна рекламация, ремонтираната или заменена стока са връща на клиента за сметка на Продавача.
   7. Ако рекламацията се счете за неоснователна, стоката ще бъде върната на купувача, като транспортните разходи са за негова сметка.

    

   15. Общи разпоредби

   1. Приложимото право към тълкуването на тези общи условия е българското.
   2. Ако дадена разпоредба на тези Общи условия бъде провъзгласена от съд за недействителна, това не засяга действителността на останалите разпоредби.
   3. Всички електронни изявления, разменени между страните, се считат за валидни и равностойни на писмените за доказване съгласно Регламент 910/2014 относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар.
   4. Продавачът има право да счита всяко електронно изявление, направено от електронния адрес на клиента, посочен от него в поръчката или формата за контакт, за изхождащо от клиента.
   5. Страните полагат най-добри усилия да уредят споровете помежду си в дух на разбирателство и по взаимно съгласие.
   6. Тези Общи условия представляват цялостното и единствено споразумение между страните и могат да бъдат изменени само с изрично писмено волеизявление, подписано между двете страни. При липса на двустранно писмено споразумение, указващо изрично на отклонение от тези общи условия, отделните договори за продажба, сключени между страните чрез отправяне на поръчка и насрещно известие за изпращане на стоките, се тълкуват и изпълняват съобразно Общите условия.
   7. Продавачът има право да измени тези Общи условия по всяко време, за което публикува съобщение на сайта на електронния магазин. Подадените, но неизпълнени или неотказани поръчки към датата на публикуване на изменението, се изпълняват при действието на общите условия, валидни към момента на тяхното подаване.
   8. Продавачът възстановява получените суми по банков път, на посочена от потребителя банкова сметка, във формуляра за връщане.
   9. Органи за алтернативно решаване на потребителски спорове, в чийто обхват на дейност попада "Говори интернет" ООД, са общите помирителни комисии към Комисията за защита на потребителите.
   10. Потребителски спорове могат да се разглеждат и чрез Европейската онлайн платформа за решаване на спорове.